Algemene Voorwaarden Denise Pedicure
Artikel 1.
Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Denise Pedicure en de cliŽnt waarop Denise Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.
Inspanningen Denise Pedicure
1.    Denise Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.    De cliŽnt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Denise Pedicure worden verteld.
3.    Denise Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliŽnt is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.    Denise Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliŽnt informeren over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
Artikel 3.
Afspraken
1.    De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Denise Pedicure melden.
2.    Indien de cliŽnt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Denise Pedicure 100 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen.
3.    Komt de cliŽnt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, mag Denise Pedicure het gehele honorarium van de behandeling berekenen.
4.    Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Denise Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
5.    Indien de cliŽnt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Denise Pedicure de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.
6.    Denise Pedicure moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur =1 werkdag voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliŽnt melden.
7.    Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
8.    Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Artikel 4.
Betaling
1.    Denise Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.
2.    De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.    Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4.    De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5.    Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum op het door Denise Pedicure aangegeven bankrekeningnummer.
6.    Indien cliŽnt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliŽnt verplicht aan Denise Pedicure alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.
Artikel 5.
Persoonsgegevens en Privacy
1.    De cliŽnt voorziet Denise Pedicure vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Denise Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2.    Denise Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in het geautomatiseerde klantenbestand.
3.    Denise Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.
4.    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Denise pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.
6.    Denise Pedicure zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden.
Artikel 6.
Aansprakelijkheid
1.    Denise Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Denise pedicure is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
2.    Denise Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar het instituut.
3.    Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Denise Pedicure zelf.
Artikel 7.
Klachten
1.    Indien de cliŽnt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Denise Pedicure.
2.    Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Denise pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt.
3.    Indien een klacht over de producten gegrond is zal Denise Pedicure het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
4.    Indien Denise pedicure en de cliŽnt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliŽnt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 
Artikel 8.
Garantie
1.    Denise Pedicure geeft de cliŽnt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten.
2.    Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 6 van dit artikel.
3.    De cliŽnt andere producten dan door Denise Pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.
4.    De cliŽnt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
5.    De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
6.    De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
7.    Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliŽnt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9.
Beschadiging en diefstal
1.    Denise Pedicure heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2.    Denise Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 10.
Behoorlijk gedrag
1.    De cliŽnt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2.    Indien cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Denise Pedicure het recht de cliŽnt zonder opgaaf van redenen de toegang tot het instituut te weigeren.
3.    Bij Denise Pedicure wordt gewerkt volgens de hygiŽne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten
4.    Er wordt van de cliŽnt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiŽne regels.
Artikel 11.
Recht
1.    Op elke overeenkomst tussen Denise Pedicure en de cliŽnt is het Nederlandse recht van toepassing.
2.    De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Denise pedicure en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
3.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4.    Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
Amsterdam, 20 september 2011


Denise Pedicure ....uw voeten in goede handen


Denise uit den Boogaard
Mijehof 60
1106 HN  Amsterdam
020 7529059
0642064487

Stuur Denise een Mail